Bolagsinformation

Ikano Bank AB (publ)

Ledningen på Ikano Bank

Henrik Eklund

Född 1974. Anställd sedan 2018. Tidigare COO och CIO på Resurs Bank. Har tidigare erfarenhet från ledande positioner i kundcenter och inkassoföretag samt av försäljning och e-handelskunskap från att ha arbetat som COO och i andra positioner på cdon.com.
VD

  

Född 1975. Anställd sedan 2021. Niclas var tidigare CFO för PayEx och har haft flertalet ledande befattningar inom Swedbank där han varit anställd sedan 2012. Han har även arbetat som managementkonsult på Ernst & Young och Zeb Nordics.
Chief Financial Officer

Anna Idorn

Född 1979. Anställd sedan 2015. Var tidigare Chief Information Security Officer på Ikano Bank. Anna har över 15 års erfarenhet av att arbeta inom risk management i finanssektorn med specialisering IT risker. Tidigare internrevisor på SEB och konsult inom informationssäkerhet och risk hos E&Y.
Chief Compliance Officer

 

Född 1970. Anställd sedan 2021. Teresia har lång erfarenhet av arbete inom HR, kommunikation och marknadsföring. De senaste 20 åren har Teresia haft flertalet ledande befattningar inom olika IKEA organisationer i Sverige, Danmark och Tyskland.
Chief People and Communication Officer

 

Chief Digital Officer

Dan Hedgate

Född 1975. Anställd sedan 2018. Tidigare chef för Operations Services i Ikano Bank. Han har lång erfarenhet av ledande befattningar inom Operations. Innan han började på Ikano var han chef för Operations Services på Resurs Bank.
Chief Operations Officer

  

Född 1978. Anställd sedan 2023. Louise har över 15 års erfarenhet från finanssektorn i olika kommersiella och strategiska positioner. Louise har bland annat varit ansvarig för EnterCards D2C-verksamhet i Norden. Utöver sin ekonomiska bakgrund har hon även arbetat på flera konsult- & redovisningsbyråer i ledande befattningar och som konsult.
Chief Commercial Officer B2C

Petter Brandt

Född 1963. Anställd sedan 2019. Tidigare Head of Risk Swedish Banking i Swedbank. Har mångårig erfarenhet som CRO från Sparbanken Öresund och Swedbank Robur, samt har haft flertalet ledande befattningar inom Risk Management hos bland annat Hexagon, Ericsson och PWC.
Chief Risk Officer

 

Henrik Staulund

Född 1968. Återvände till banken 2011 efter att tidigare ha varit anställd 1993-2002. Henrik jobbade under åren utanför Ikano Citigroup, Credit Agricole, BNP och Nordax Bank i olika ledande befattningar. 2011 återvände han igen och jobbade med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i olika roller i den kommersiella funktionen på banken. 2015 utsågs Henrik till landschef i Danmark och 2022 blev han bankens Chief Commercial Officer B2B.
Chief Commercial Officer B2B

Anna Wanby

Född 1966. Anställd sedan april 2020. Anna har 25 års erfarenhet från bankindustrin, där hon har haft flera befattningar inom det legala området. Innan Anna började på Ikano Bank var hon Head of legal department för sydöstra delen av Svenska Handelsbanken.
Chief Legal Officer 

  

Anställd sedan 2021. Tidigare Head of Credit på Ikano Bank. Christian har mer än 20 års erfarenhet av den finansiella sektorn, primärt med fokus på kreditgivning, handel- och produktutveckling. Innan Christian åter började på Ikano Bank 2021 var han med och startade upp Aprila Bank, ett Fintech bolag i Norge. Mellan åren 2013-2017 hade Christian ett flertal ledande roller på Ikano Bank.
Chief Credit Officer

Styrelsen

Styrelsen, som väljs årligen av bolagsstämman, fastställer bland annat bankens övergripande strategi, affärsplan, budget samt antar policies. Styrelsen ska också följa bankens ekonomiska utveckling och säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt följa upp bankens verksamhet utifrån fastställda mål och policies. Styrelsen fattar även beslut om förvärv samt större åtaganden och investeringar för banken.

Läs mer om styrelsen

Årsstämman

Bolagsstämman är Ikano Banks högsta beslutsfattande organ. På årsstämman fastställs årsredovisning och vinstdisposition, samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen och vd. Vidare väljer bankens aktieägare styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer och fastställer deras arvode, samt beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstyrning

Ikano Bank AB (publ) är en del av Ikanogruppen (Ikano S.A. i Luxemburg). Ikano äger 51 procent av banken. Ingka-koncernen, den största IKEA-återförsäljaren, äger resterande 49 % av banken genom Ingka Investments B.V. Ikano Banks huvudkontor ligger i Malmö och företaget är registrerat i Älmhult där verksamheten en gång grundades. Bolagsstyrningens roll i Ikano Bank är att skapa goda förutsättningar för ett aktivt och ansvarsfullt ägande, en tydlig ansvarsfördelning samt god och transparent kommunikation med bankens intressenter.

Läs mer om vår bolagsstyrning

Revisor

Revisorn sammanträder med hela styrelsen en gång per år, utan att vd medverkar, normalt vid det styrelsemöte som behandlar årsbokslutet. Under året deltar revisorn i revisionsutskottets samtliga möten. Revisorn granskar övergripande delårsrapporten.

Ersättningar

Bankens ersättningar till ledande befattningshavare regleras av bankens ersättningspolicy, vilken formulerats utifrån Finansinspektionens föreskrifter.

Bankens anställda får ersättning i form av fast lön, pension och vissa förmåner. Ersättningen bestäms individuellt och speglar arbetets komplexitet (d v s arbetsuppgifternas svårighetsgrad), lokala marknadsförhållanden och den anställdes prestationer.

Banken tillhandhåller även ett bonusprogram för sina ledande befattningshavare, som utformats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. De kriterier som finns för att rörlig bonus ska falla ut, bedöms inte bidra till att uppmuntra osunt risktagande i verksamheten. Banken har för närvarande ingen annan rörlig ersättning.

Mer information om ersättningar hittar du i under finansiell information under Övrigt.

Finansiell information

Kontrollfunktioner

Det är styrelsens uppgift att säkerställa en ändamålsenlig, robust och transparent organisationsstruktur med effektiva kommunikations- och rapporteringskanaler. Styrelsen ska vidare säkerställa att det finns en lämplig och effektiv intern kontrollstruktur.

Denna struktur ska förutom de oberoende kontrollfunktionerna för internrevision, compliance och riskkontroll också innehålla lämpliga processer och rutiner för intern kontroll av den operativa verksamheten, särskilt för finansiell rapporterings- och redovisning.

Läs mer om våra kontrollfunktioner

Information om försäkringsförmedling

Läs mer här