Bolagsinformation

Ikano Bank AB (publ)

Ledningen på Ikano Bank

Henrik Eklund

Född 1974. Anställd sedan 2018. Tidigare COO och CIO på Resurs Bank. Har tidigare erfarenhet från ledande positioner i kundcenter och inkassoföretag samt av försäljning och e-handelskunskap från att ha arbetat som COO och i andra positioner på cdon.com.
VD

 


Interim Chief Financial Officer

Anna Idorn

Född 1979. Anställd sedan 2015. Var tidigare Chief Information Security Officer på Ikano Bank. Anna har över 15 års erfarenhet av att arbeta inom risk management i finanssektorn med specialisering IT risker. Tidigare internrevisor på SEB och konsult inom informationssäkerhet och risk hos E&Y.
Chief Compliance Officer

 

Född 1970. Anställd sedan 2021. Teresia har lång erfarenhet av arbete inom HR, kommunikation och marknadsföring. De senaste 20 åren har Teresia haft flertalet ledande befattningar inom olika IKEA organisationer i Sverige, Danmark och Tyskland.
Chief People and Communication Officer

Johan Bjurup

Född 1981. Anställd sedan 1 April 2020. Johan har många års erfarenhet av seniora positioner både som CIO och CDO på bland annat RSA Insurance, RSA samt Codan/Trygg-Hansa.
Chief Digital Officer

 

Dan Hedgate

Född 1975. Anställd sedan 2018. Tidigare chef för Operations Services i Ikano Bank. Han har lång erfarenhet av ledande befattningar inom Operations. Innan han började på Ikano var han chef för Operations Services på Resurs Bank.
Chief Operations Officer

Jessica Svantesson

Född 1975. Anställd sedan 1998. Jessica har haft flera seniora positioner inom Ikano Bank Sverige. Bl.a. positionen som Sales Manager och Business Line Manager – Retail Partners.
Chief Commercial Officer

Petter Brandt

Född 1963. Anställd sedan 2019. Tidigare Head of Risk Swedish Banking i Swedbank. Har mångårig erfarenhet som CRO från Sparbanken Öresund och Swedbank Robur, samt har haft flertalet ledande befattningar inom Risk Management hos bland annat Hexagon, Ericsson och PWC.
Chief Risk Officer

Anna Wanby

Född 1966. Anställd sedan april 2020. Anna har 25 års erfarenhet från bankindustrin, där hon har haft flera befattningar inom det legala området. Innan Anna började på Ikano Bank var hon Head of legal department för sydöstra delen av Svenska Handelsbanken.
Chief Legal Officer

 

  


Chief Transformation Officer

 

Styrelsen

Styrelsen, som väljs årligen av bolagsstämman ansvarar bland annat för bolagets organisation och förvaltning i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och utser vd samt, i förekommande fall, ledamöter av styrelsens utskott; Revisions- risk och regelefterlevnadsutskottet, Projekt och IT utskottet samt HR och ersättningsutskottet. Styrelsen utvärderar löpande vd:s arbete.

Läs mer om styrelsen

Årsstämman

Bolagsstämman är Ikano Banks högsta beslutsfattande organ. På årsstämman fastställs årsredovisning och vinstdisposition, samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen och vd. Vidare väljer bankens aktieägare styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer och fastställer deras arvode, samt beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstyrning

Ikano Bank AB (publ) är ett dotterbolag till Ikano S.A. i Luxemburg. Ikano äger 51 procent av banken. Ingka-koncernen, en strategisk partner i IKEAs franchisesystem som driver över 378 IKEA-varuhus i 31 länder, äger resterande 49 procent av banken. Ikano Banks huvudkontor ligger i Malmö och företaget är registrerat i Älmhult där verksamheten en gång grundades. Bolagsstyrningens roll i Ikano Bank är att skapa goda förutsättningar för ett aktivt och ansvarsfullt ägande, en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt god och transparent kommunikation med bankens intressenter.

Läs mer om vår bolagsstyrning

Revisor

Revisorn sammanträder med hela styrelsen en gång per år, utan att vd medverkar, normalt vid det styrelsemöte som behandlar årsbokslutet. Under året deltar revisorn i revisionsutskottets samtliga möten. Revisorn granskar övergripande delårsrapporten. Auktoriserade revisorn Malin Luning från Deloitte är bankens revisor och valdes på årsstämman 2019 för en period av ett år.

Ersättningar

Bankens ersättningar till ledande befattningshavare regleras av bankens ersättningspolicy, vilken formulerats utifrån Finansinspektionens föreskrifter.

Bankens anställda får ersättning i form av fast lön, pension och vissa förmåner. Ersättningen bestäms individuellt och speglar arbetets komplexitet (d v s arbetsuppgifternas svårighetsgrad), lokala marknadsförhållanden och den anställdes prestationer.

Banken tillhandhåller även ett bonusprogram för sina ledande befattningshavare, som utformats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. De kriterier som finns för att rörlig bonus ska falla ut, bedöms inte bidra till att uppmuntra osunt risktagande i verksamheten. Banken har för närvarande ingen annan rörlig ersättning.

Mer information om ersättningar hittar du i under finansiell information under Övrigt.

Finansiell information

Kontrollfunktioner

Det är styrelsens uppgift att säkerställa en ändamålsenlig, robust och transparent organisationsstruktur med effektiva kommunikations- och rapporteringskanaler. Styrelsen ska vidare säkerställa att det finns en lämplig och effektiv intern kontrollstruktur.

Denna struktur ska förutom de oberoende kontrollfunktionerna för internrevision, compliance och riskkontroll också innehålla lämpliga processer och rutiner för intern kontroll av den operativa verksamheten, särskilt för finansiell rapporterings- och redovisning.

Läs mer om våra kontrollfunktioner