Kontrollfunktioner

Kontrollfunktioner

Det är styrelsens uppgift att säkerställa en ändamålsenlig, robust och transparent organisationsstruktur med effektiva kommunikations- och rapporteringskanaler. Styrelsen ska vidare säkerställa att det finns en lämplig och effektiv intern kontrollstruktur. Denna struktur ska förutom de oberoende kontrollfunktionerna för internrevision, compliance och riskkontroll också innehålla lämpliga processer och rutiner för intern kontroll av den operativa verksamheten, särskilt för finansiell rapporterings- och redovisning.

Compliance

Compliance ansvarar, under ledning av bankens chef för Compliance, för att den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, Finansinspektionens, European Banking Authoritys och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd, interna regler och god sed. För att säkerställa compliancefunktionens oberoende rapporterar funktionen direkt till vd och styrelsen. Rapportering till styrelsen sker vid varje ordinarie styrelsesammanträde och till vd varje månad. Compliance kontrollerar och bedömer regelbundet om de åtgärder och rutiner som banken infört är lämpliga och effektiva. Vidare utvärderas åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister i företagets efterlevnad av regelverk.

Riskkontroll

Bankens riskkontrollfunktion är inrättad i enlighet med de krav som ställs i lagen om bank- och finansieringsrörelse, European Banking Authoritys regelverk för intern kontroll (GL 44) samt Finansinspektionens föreskrifter. För att säkerställa riskkontrollfunktionens oberoende rapporterar riskchefen till vd och styrelsen. Riskchefen rapporterar till styrelsen vid styrelsemöten och till vd varje månad. Banken har även ett risk- och regelefterlevnadsutskott som bereder dessa frågor till styrelsen. Riskchefens ansvarsområde innefattar identifikation, mätning och styrning av alla risker relaterade till bankens verksamhet. Riskchefen är ansvarig för att utveckla lämpliga metoder för analys och mätning av riskerna samt för att kontinuerligt följa upp och kontrollera att varje risk hålls inom tillåtna gränser. Riskchefen rapporterar även till risk- och regelefterlevnadsutskottet. Riskkontrollfunktionen tillser även att policyer, riktlinjer och instruktioner implementeras och tillämpas.