Bolagsinformation

Ikano Bank AB (publ)

Ledningen på Ikano Bank

Mats Håkansson

Invald i styrelsen 2009. Styrelseordförande sedan 2013. Vice vd Ikano S.A. Tidigare CFO Ikano S.A. samt auktoriserad revisor Arthur Andersen i Sverige. Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i flera dotterbolag inom Ikanogruppen.
Working chairperson of the Ikano Bank board

 

Cecilia Ståhle

Anställd sedan 2014. CCO sedan 2017. Cecilia var tidigare Head of Operations och har i sin bakgrund flera seniora positioner inom General Electric i Norden och Europa.
Chief Compliance Officer

Henrik Jensen

CFO för Ikano Bank AB sedan augusti 2015. Tidigare Group Treasurer hos Ikano Group Services och landschef för Ikano Bank i Ryssland. Har haft flera befattningar inom investment banking och som lärare vid Handelshögskolan i Köpenhamn.
CFO

Jenny Hillerström Schuldt

Anställd sedan 2015. Tidigare ansvarig för Ikano Banks HR Business Partners. Jenny har tidigare erfarenhet från flera seniora HR-positioner i internationella företag som Sony Ericsson och Maersk.
Chief People & Communications Officer

Patrik Hankers

Anställd sedan 2017. Tidigare Nordic Business Area Director på Resurs Bank. Han har tidigare bankerfarenhet från olika positioner inom SEB.
Country Manager Sweden

 

Henrik Eklund

Anställd sedan 2018. Tidigare COO och CIO på Resurs Bank. Har tidigare erfarenhet från ledande positioner i kundcenter och inkassoföretag samt av försäljning och e-handelskunskap från att ha arbetat som COO och i andra positioner på cdon.com.
Chief Operations Officer

Jessica Svantesson

Anställd sedan 1998. Jessica har haft flera seniora positioner inom Ikano Bank Sverige. Bl.a. positionen som Sales Manager och Business Line Manager – Retail Partners.
Global IKEA KAM

Kristin Asgermyr

Kristin har varit anställd sedan 2013 och har tidigare haft positionen som Chief Compliance Officer på Ikano Bank. Hon har även varit Legal Counsel och MLRO på Sparbanken Öresund samt advokat på advokatbyrån Wistrand.
Legal & Corporate Governance       

Daniel Joy

Anställd sedan 2008. Tidigare Commercial Director UK. Sedan 2013 landschef för bankens filial i Storbritannien och nyligen utsedd till Ikano Banks Proposition Development Officer. Dan har lång erfarenhet inom finansiella tjänster från företag som Zürich och Capital One.
Country Manager UK & Chief Proposition Officer

Francesca Terrell

Anställd sedan 2015. Tidigare ansvarig för Product Management på banken. Francesca har lång erfarenhet inom finansiella tjänster från bolag i USA och Europa. Hon har haft ledande roller inom strategi, innovation och produktledning hos Nordea, Danske Bank och Nets, samt Citibank och American Express.
Chief Strategy Officer

 

Magnus Fölling

Anställd sedan 2011. Tidigare riskchef på Ikano Bank i Norge. Magnus har haft olika roller inom Risk och har lång erfarenhet av arbete med kreditgivning och inkasso. Han har tidigare arbetat på Lindorff och Payex.
Chief Risk Officer

 

Patrik Andersson

Anställd sedan 2017. Tidigare ansvarig för Service Management inom IT på Ikano Bank. Patrik började som konsult på Ikano Bank i maj 2016. Han har tidigare haft befattningar inom IT såsom Director of Service Management på Outokumpu.
tf CTO

 

Styrelsen

Styrelsen, som väljs årligen av bolagsstämman ansvarar bland annat för bolagets organisation och förvaltning i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och utser vd samt, i förekommande fall, ledamöter av, risk- och kapital-, revisions-, IT- och ersättningsutskott. Styrelsen utvärderar löpande vd:s arbete.

Läs mer om styrelsen

Årsstämman

Bolagsstämman är Ikano Banks högsta beslutsfattande organ. På årsstämman fastställs årsredovisning och vinstdisposition, samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen och vd. Vidare väljer bankens aktieägare styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer och fastställer deras arvode, samt beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstyrning

Ikano Bank AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Ikano S.A. i Luxemburg. Banken har sitt juridiska säte i Älmhult. Bolagsstyrningens roll i Ikano Bank är att skapa goda förutsättningar för ett aktivt och ansvarsfullt ägande, en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt god och transparent kommunikation med bankens intressenter.

Läs mer om vår bolagsstyrning

Revisor

Revisorn sammanträder med hela styrelsen en gång per år, utan att vd medverkar, normalt vid det styrelsemöte som behandlar årsbokslutet. Under året deltar revisorn i revisionsutskottets samtliga möten. Revisorn granskar övergripande delårsrapporten. Auktoriserade revisorn Jan Palmqvist från Deloitte är bankens revisor och valdes på årsstämman 2013 för en period av fyra år.

Ersättningar

Bankens ersättningar till ledande befattningshavare regleras av bankens ersättningspolicy, vilken formulerats utifrån Finansinspektionens föreskrifter.

Bankens anställda får ersättning i form av fast lön, pension och vissa förmåner. Ersättningen bestäms individuellt och speglar arbetets komplexitet (d v s arbetsuppgifternas svårighetsgrad), lokala marknadsförhållanden och den anställdes prestationer.

Banken tillhandhåller även ett bonusprogram för sina ledande befattningshavare, som utformats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. De kriterier som finns för att rörlig bonus ska falla ut, bedöms inte bidra till att uppmuntra osunt risktagande i verksamheten. Banken har för närvarande ingen annan rörlig ersättning.

Mer information om ersättningar hittar du i under ekonomisk information under Övrigt.

Ekonomisk information

Kontrollfunktioner

Det är styrelsens uppgift att säkerställa en ändamålsenlig, robust och transparent organisationsstruktur med effektiva kommunikations- och rapporteringskanaler. Styrelsen ska vidare säkerställa att det finns en lämplig och effektiv intern kontrollstruktur.

Denna struktur ska förutom de oberoende kontrollfunktionerna för internrevision, compliance och riskkontroll också innehålla lämpliga processer och rutiner för intern kontroll av den operativa verksamheten, särskilt för finansiell rapporterings- och redovisning.

Läs mer om våra kontrollfunktioner

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.