Bolagsinformation

Ikano Bank AB (publ)

Ledningen på Ikano Bank

Håkan Nyberg

Anställd sedan 2017. Tidigare VD för Nordnet Bank och EnterCard. Han började sin karriär på IBM. Efter IBM arbetade han på IndustriFinans, en del av Swedbank, där han senare innehade ett antal ledande positioner däribland som ansvarig för att etablera Internetbanken och e-Business.
Managing Director

Cecilia Ståhle

Anställd sedan 2014. CCO sedan 2017. Cecilia var tidigare Head of Operations och har i sin bakgrund flera seniora positioner inom General Electric i Norden och Europa.
Chief Compliance Officer

Henrik Jensen

CFO för Ikano Bank AB sedan augusti 2015. Tidigare Group Treasurer hos Ikano Group Services och landschef för Ikano Bank i Ryssland. Har haft flera befattningar inom investment banking och som lärare vid Handelshögskolan i Köpenhamn.
CFO

Mikael Nurmi

Anställd sedan 2016. Har tidigare haft IT-befattningar inom bland annat Nokia och Tamro. Nu senast kommer Mikael från Sanoma Oy där han hade positionerna CIO och CTO. Mikael blev CIO of the year 2015 i den nordiska regionen.
CTO

Fredrik Krueger

Anställd sedan 2009. Tidigare personalchef på Ferring och Framfab, bolagsjurist och andra operativa chefsroller inom Skanska/Drott.
HR Director 

Jonas Ljungqvist

Anställd sedan 2013. Tidigare ledande befattningar inom risk på SEB i Stockholm och Frankfurt.
Chief Risk Officer

Jessica Svantesson

Anställd sedan 1998. Jessica har haft flera seniora positioner inom Ikano Bank Sverige. Bl.a. positionen som Sales Manager och Business Line Manager – Retail Partners.
Global IKEA KAM

Michael Koch

Michael är COO sedan 2016. Han hade tidigare rollen som Head of Operation Services inom Ikano Bank och har en bakgrund som innefattar ledande positioner inom operations i företag som Hi3G, Telia och Go Excellent.
Operations Director

Kristin Asgermyr

Kristin har varit anställd sedan 2013 och har tidigare haft positionen som Chief Compliance Officer på Ikano Bank. Hon har även varit Legal Counsel och MLRO på Sparbanken Öresund samt advokat på advokatbyrån Wistrand.
Legal & Corporate Governance Director

Styrelsen

Styrelsen, som väljs årligen av bolagsstämman ansvarar bland annat för bolagets organisation och förvaltning i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och utser vd samt, i förekommande fall, ledamöter av, risk- och kapital-, revisions-, IT- och ersättningsutskott. Styrelsen utvärderar löpande vd:s arbete.

Läs mer om styrelsen

Årsstämman

Bolagsstämman är Ikano Banks högsta beslutsfattande organ. På årsstämman fastställs årsredovisning och vinstdisposition, samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen och vd. Vidare väljer bankens aktieägare styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer och fastställer deras arvode, samt beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstyrning

Ikano Bank AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Ikano S.A. i Luxemburg. Banken har sitt juridiska säte i Älmhult. Bolagsstyrningens roll i Ikano Bank är att skapa goda förutsättningar för ett aktivt och ansvarsfullt ägande, en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt god och transparent kommunikation med bankens intressenter.

Läs mer om vår bolagsstyrning

Revisor

Revisorn sammanträder med hela styrelsen en gång per år, utan att vd medverkar, normalt vid det styrelsemöte som behandlar årsbokslutet. Under året deltar revisorn i revisionsutskottets samtliga möten. Revisorn granskar övergripande delårsrapporten. Auktoriserade revisorn Jan Palmqvist från Deloitte är bankens revisor och valdes på årsstämman 2013 för en period av fyra år.

Ersättningar

Bankens ersättningar till ledande befattningshavare regleras av både Ikanogruppens och bankens ersättningspolicy, vilken formulerats utifrån Finansinspektionens föreskrifter och de riktlinjer som beslutats av årsstämman.

Huvuddragen i de två ovanstående ersättningspolicyerna är att anställda får ersättning i form av fast lön, pension och vissa förmåner. Ersättningen bestäms individuellt och speglar arbetets komplexitet (d v s arbetsuppgifternas svårighetsgrad), lokala marknadsförhållanden och den anställdes prestationer. 

 • Provision för säljare, och
 • Långsiktiga incitamentsprogram för nyckelmedarbetare.
 • Kortsiktiga incitamentsprogram för nyckelmedarbetare i den brittiska filialen.

Mer information om ersättningar hittar du i under ekonomisk information under Övrigt.

Ekonomisk information

Kontrollfunktioner

Det är styrelsens uppgift att säkerställa en ändamålsenlig, robust och transparent organisationsstruktur med effektiva kommunikations- och rapporteringskanaler. Styrelsen ska vidare säkerställa att det finns en lämplig och effektiv intern kontrollstruktur.

Denna struktur ska förutom de oberoende kontrollfunktionerna för internrevision, compliance och riskkontroll också innehålla lämpliga processer och rutiner för intern kontroll av den operativa verksamheten, särskilt för finansiell rapporterings- och redovisning.

Läs mer om våra kontrollfunktioner

Inloggningsalternativ

Internetbanken

Mobilt BankID

BankID

Varför kan jag inte logga in med pinkod?

Ikano Kort

Logga in Ikano Kort

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.