Bolagsstyrning

Ikano Bank AB (publ)

Ikano Bank AB (publ) är ett dotterbolag till Ikano S.A. i Luxemburg. Ikano äger 51 procent av banken. Ingka-koncernen, en strategisk partner i IKEAs franchisesystem, äger resterande 49 procent av banken. Banken har sitt juridiska säte i Älmhult. Bolagsstyrningens roll i Ikano Bank är att skapa goda förutsättningar för ett aktivt och ansvarsfullt ägande, en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt god och transparent kommunikation med bankens intressenter.

Svenska bankers verksamhet regleras i lag och bankverksamhet får endast bedrivas efter tillstånd från den svenska Finansinspektionen. Finansinspektionen utövar en omfattande tillsyn över bankens verksamhet i Sverige och i de länder där banken bedriver verksamhet i filial. Filial innebär att den utländska verksamheten utgör en del av den svenska juridiska personen. Bankens utländska filialer står även under en begränsad tillsyn av finansinspektionen i det aktuella landet.

Tillsynen innebär att banken till Finansinspektionen levererar en omfattande rapportering avseende bland annat bankens organisation, beslutsstruktur, interna kontroll, villkor för bankens kunder och information till privatkunderna.

 

Finansinspektionen genomför även platsbesök, både i Sverige och i de utländska filialerna.

Utöver ovanstående lagar och regler har Ikano Bank flertalet policyer som skapar de övergripande ramarna för verksamhetens styrning och som föreläggs styrelsen årligen för beslut. Banken har även ett flertal allmänna riktlinjer och instruktioner.

Ikano Bank finns representerat i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Polen. De utländska verksamheterna bedrivs som filialer till det svenska bolaget förutom verksamheten i Österrike som drivs som en gränsöverskridande verksamhet. Huvudkontoret med ledning och gemensamma funktioner sitter i Malmö.

Huvudkontor
Ikano Bank AB (publ)
Hyllie Boulevard 27
215 32 Malmö
E-post: info@ikano.se

Organisationsnummer
516406-0922

Etableringsår
1995

Styrelse
Mats Håkansson (ordf.)
Nigel Hinshelwood (vice ordf.)
Lars Thorsén
Diederick van Thiel
Heather Jackson
Lars Ljungälv
Mikael Palmquist
Viveka Strangert
Yohann Adolphe
Lone Fønss Schrøder

Läs mer om styrelsen

VD
Henrik Eklund

Complianceansvarig
Anna Idorn

Revisor
Mårten Asplund, Auktoriserad revisor, KPMG AB. Revisor i Ikano Bank AB (publ) sedan 2022.