Vi bryr oss

Vi skapar möjligheter till en bättre vardag

Hur vi gör affärer är djupt förankrat i vår affärsidé: Vi skapar möjligheter för en bättre vardag och en sund ekonomi genom att erbjuda enkla, schyssta och prisvärda tjänster för de många människorna.

Vi ser att med rätt förutsättningar kan alla bidra till en hållbar framtid. Därför tillhandahåller vi tillgängliga finansiella lösningar som kan hjälpa fler av de många människorna att nå en sund ekonomi och bidra till ett bättre samhälle där de har möjlighet att fatta mer hållbara beslut i vardagen.

Hur vi gör skillnad

Idag är några av de största utmaningarna för vårt samhälle klimatförändringar, ojämlikhet, ohållbar konsumtion och bristande välbefinnande för många människor. Vi har därför frågat oss själva hur vi bäst kan hjälpa till att göra skillnad. Vi har identifierat tre fokusområden att jobba med som är väl förankrade i FNs hållbarhetsmål.

Sund & hållbar vardag

Vi erbjuder enkla och tillgängliga finansiella tjänster, som skapar förutsättningar för fler  att bidra till en sund och hållbar vardag.

Senast 2025:

  • 100% digitalt signerade kundkontrakt
  • 25% av vår likviditetsportfölj definieras som grön
  • Rankad som topp tre bästa hållbara banker på varje marknad där vi är verksamma

Cirkulär & klimatpositiv

Vi arbetar för att reducera den miljöpåverkan som vår affärsmodell har på samhället, samt att erbjuda finansiella lösningar som främjar en cirkulär och klimatpositiv samhällsekonomi.

Senast 2025:

  • Öka vår försäljning av utlåning verifierad som grön med 10 gånger
  • Nå klimatneutralitet på alla våra kontor
  • 100 % av våra partners har förbundit sig till 1,5°C affärsplaner

Schysst & inkluderande

Vi vill erbjuda utvecklingsmöjligheter, en säker arbetsmiljö och lika behandling för alla våra medarbetare. Samtidigt vill vi bidra positivt där vi är verksamma och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre vardag för fler av de många människorna.

Senast 2025:

  • Nå fler av de många människorna genom att bevilja lån till kunder som för närvarande är underrepresenterade (t.ex. studenter, egenföretagare)
  • Skapa plattformar och distribuera kunskap för att inkludera fler människor och hjälpa dem att bygga en bättre personlig ekonomi
  • Vår arbetsstyrka speglar mångfalden i de samhällen där vi verkar
Våra åtaganden

Ikano Bank inser vikten av att delta i och stödja internationella åtaganden som gör det möjligt för företag att verka på ett mer hållbart sätt. Dessa inkluderar FN:s mål för hållbar utveckling, Paris klimatavtal, UN Global Compact (UNGC).

De globala utvecklingsmålen som definieras i FN:s 2030-agenda och principerna för FN:s Global Compact utgör ett ramverk för våra långsiktiga mål. Vi är engagerade i och fortsätter vårt arbete för att kontinuerligt stärka våra initiativ och åtgärder som bidrar till de 10 principerna i FN:s Global Compact. Vi har införlivat principerna för mänskliga rättigheter och arbete i vår uppförandekod, Ikano Group Partnership Policy och Modern Slavery Act. Anti-korruption är väl säkrat genom våra värderingar, affärsetik och hur vi bedriver affärer.

Socialt ansvar

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete handlar om socialt ansvar.

I spåren av Covid-19

Bris såg ett ökat behov av ekonomiskt stöd i kölvattnet av covid-19. Därför beslutade Ikano Bank och Ikano Bostad att tillsammans stötta Bris med 1 100 000 kr.

Hos Bris ökade samtalen med 30 procent under pandemin och många barn upplevde ett behov av att prata med någon utanför Bris ordinarie öppettider. Vårt bidrag till Bris var ett välkommet tillskott för att kunna möta barnens ökade efterfrågan på samtalstider.

ikano stödjer ecpat

ECPAT

Varje dag beställs, regisseras och livestreamas sexuella övergrepp på barn via nätet som sedan sprids över hela världen. Det är en nattsvart handel som måste stoppas. Ikano Bank har sedan 2013 sponsrat ECPAT Sveriges viktiga arbete med att stoppa näthandeln med barn.

ECPAT är ett globalt nätverk som arbetar för att eliminera barnprostitution, barnpornografi och sexhandel med barn. Som vänföretag till ECPAT Sverige, bidrar Ikano Bank kontinuerligt med pengar till deras löpande arbete, samt stöttar deras julkampanjer. Vi är, tillsammans med andra svenska banker och finansbolag, även med i det nätverk som ECPAT Sverige driver, som arbetar för att motverka handel med pornografiska bilder på barn. Bilderna köps och säljs via Internet och betalningarna sker via de finansiella systemen. Därför är arbetet i detta nätverk så viktigt då det bidrar till att förhindra barnpornografi via nätet.

Social Day

På Ikano Bank uppmuntrar vi aktivt våra medarbetare att använda en betald arbetsdag per år för att arbeta för en lokal välgörenhetsorganisation eller i ett lokalt hållbarhetsprojekt. Med denna dag vill vi öka medarbetarnas hållbarhetsengagemang och vi uppmuntrar alla att aktivt reflektera över hur vi kan ge tillbaka till vårt samhälle på ett meningsfullt sätt.

Drivkraft malmö
Drivkraft Malmö

Ikano Bank sponsrar Drivkraft Malmö, en icke-vinstdrivande organisation som startades 2011. Drivkraft håller i mentorskapsprogram för skolelever på högstadiet och deras föräldrar, där volontärer och anställda i regionens företag ställer upp som mentorer och läxhjälpare. Drivkraft organiserar också läxhjälp på ett trettiotal skolor i Malmö, Helsingborg och Båstad. Som anställd hos Ikano Bank finns det möjlighet att använda sin Social Day och arbeta som volontär hos Drivkraft Malmö.

Rynkeby
Team Rynkeby God Morgon malmö

Team Rynkeby är ett internationellt välgörenhetsinitiativ som varje år cyklar till Paris till förmån för barn med allvarliga sjukdomar. Team Rynkeby består av 2 100 cyklister och 550 medhjälpare fördelat på 57 lokala lag från flera länder i Europa. Alla pengar som samlas in av lagen själva går oavkortat till särskilt utvalda organisationers arbete för barn med allvarliga sjukdomar. I Sverige samlar Team Rynkeby in till två organisationer: Barncancerfonden och Barnhjärnfonden. Ikano Bank sponsrar Team Rynkeby God Morgon Malmö.

Individuell manniskohjalp
Individuell Människohjälp (IM)

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden. Ikano Bank sponsrade projektet Kvinnokraft i Rosengård, Malmö, ett coaching- och mentorskapsprogram för att hjälpa kvinnor in i arbetslivet.

Som anställd kan man även göra sin Social Day hos IM, där man bland annat kan hjälpa till vid språkcafé, ge läxhjälp, eller vara en stöttande guide och vän till nyanlända som behöver hjälp med att lära sig hur det svenska samhället fungerar.


UNGAS VÄGAR TILL ARBETE ELLER STUDIER

I Sverige finns närmare 28 000 unga i åldern 17 - 29 år som varken har arbete eller studerar. Ikano Bank har i samarbete med Ikano Bostad, Rädda Barnen samt ytterligare företag i Skåne utformat ett arbetsmarknadsprogram som syftar till att ge unga ökade möjligheter i vardagen och tillgång till en hållbar försörjning. Det är en långsiktig lösning för att bryta exkludering, tillgodose individuella behov och bidra till en positiv samhällsförändring med fler sysselsatta. Rädda Barnen driver programmet och vi stöttar projektet finansiellt och bidrar med arbetsplatser och handledning under programmet.