28 april 2020

Deklaration 2020

deklarationSenast den 4 maj kl. 23.59, ska deklarationen vara inlämnad. Har du redan deklarerat men kommit på att du vill ändra på något eller att du har missat att göra något avdrag kan du fortfarande göra ändringar. Så länge Skatteverket inte har hunnit besluta om din slutliga skatt räcker det att skicka in en komplettering på det du vill ändra. Det är alltid den senast inskickade deklarationen som gäller. Den som deklarerar senast den 4 maj 2020 får i de flesta fall eventuell skatteåterbäring i början av juni.

Det finns en hel del avdrag som du kan ansöka om, men var noga med att uppfylla de villkor som gäller. Annars kanske du räknar fel och överskott kan bli till underskott.

Avdrag kopplade till arbete

Jobbresor – Har du resekostnader som överstiger 11 000 kr per år får du göra avdrag för kostnaderna utöver dessa 11 000 kr. Åker du kollektivt behöver avståndet till ditt arbete vara minst 2 kilometer. Du summerar ihop alla kostnader för periodbiljetter och enkelbiljetter. Kör du bil eller motorcykel ska avståndet till arbetet vara minst 5 kilometer, samt tidsbesparingen i jämfört med att åka kollektivtrafik vara minst 2 timmar per dag. Du får räkna med en kostnad av 18,5 kr per mil för bil, 9 kr per mil för motorcykel och 4,5 kr per mil för moped. Har du förmånsbil gäller andra belopp. Hela summan fylls i rutan ”Resor till och från arbetet”.

Parkeringsavgifter – Om du använder privat bil i tjänsten kan du få avdrag för dina parkeringsavgifter. Då krävs att du använt bilen i minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten. Du får då avdrag för de dagar som du använt bilen i jobbet. Har du använt bilen i tjänsten mer än 160 dagar under året får du göra avdrag för parkeringskostnader vid arbetsplatsen för alla dagar som du har använt bilen för resor mellan din bostad och din arbetsplats, även de dagar du inte använt bilen i tjänsten.

Trängselskatt – Du får göra avdrag för den faktiska kostnaden för trängselskatt vid resor till och från arbetet om du har rätt till avdrag för resor med bil.

Dubbel bosättning – Har du fått arbete på annan ort som ligger minst 50 kilometer från din nuvarande bostadsort, flyttat till den nya arbetsorten och behållit din gamla bostad kan du göra avdrag för dubbla boendekostnader.

Du kan få avdrag för:

 • Faktiska utgifter för max en hemresa per vecka med billigaste färdmedel, här ingår även trängselskatt om du har rätt att färdas med bil.
 • Måltider och småutgifter under den första månaden, antingen faktiska merkostnader eller 69 kr per dag.
 • Faktiska boendekostnader på arbetsorten under längst två år ( det finns undantag upp till fem år).

Tillfälligt arbete på annan ort – har du sommarjobbat, tagit ett vikariat, varit projektanställd eller haft ett annat arbete av tillfällig karaktär på en ort som ligger mer än fem mil hemifrån kan du också göra avdrag under förutsättning att du har övernattat på arbetsorten.

Du får göra avdrag för faktiska utgifter för max en hemresa per vecka med billigaste färdmedel. Även här ingår trängselskatt om du har rätt att färdas med bil. Du kan göra avdrag för måltider och småutgifter under den första månaden, antingen faktiska merkostnader eller 115 kr per dag. Dessutom kan du göra avdrag för boendekostnader, antingen faktiska merkostnader eller 115 kr per natt om du har haft kostnader för övernattningen.

Kostnader som arbetsgivare inte betalat - Har du som anställd haft kostnader i jobbet som din arbetsgivare inte betalat kan du få göra avdrag för dom. Exempel på övriga utgifter är utgifter för facklitteratur, representation, skyddsutrustning och skyddskläder, telefon, verktyg och instrument. Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med 5 000 kr.

Avdrag kopplade till bostaden

Försäljning av bostad – Avdrag får göras för försäljningsutgifter som tex styling, annonsering och mäklararvoden. 22/30 delar av vinsten ska beskattas med 30 %. Har du sålt med förlust får du göra avdrag med 50 % av förlusten. Du får skattereduktion med 30 % av det avdragsgilla beloppet

Uppskov – Väljer du att skjuta upp betalning av vinstskatt vid försäljning av bostad betalar du 0,5 % på hela uppskovsbeloppet per år i skatt. Detta motsvarar en avdragsgill ränta på 3,25 %. Det har därför tidigare ansetts som klokt att betala in vinstskatten på en gång om man kan låna beloppet till en lägre ränta ( än 3,25 %).

Tips!
Har du ränteutgifter från lån, förvaltningsutgifter eller annat underskott av kapital, kan du kvitta det mot vinstuppskovet från en bostadsförsäljning. På så sätt minskar du skatten för i år samtidigt som du får lägre uppskovsränta kommande år. Det minsta uppskovsbeloppet som kan tas fram till beskattning är 20 000 kr. Du kan också återföra hela eller en del av ditt uppskovsbelopp genom att begära omprövning av en tidigare deklaration. Det kan du göra för upp till fem år tillbaka i tiden. Du får då tillbaka den årliga skatten på uppskovsbeloppet.

Du som har hyrt ut din bostad - Hyr du ut ett rum eller en del av din bostad beskattas dina inkomster med 30 %, men först får du göra ett avdrag med 40 000 kr. Dessutom gäller följande:

 • För bostads- och hyresrätt: avdrag för den del av föreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen. Det betyder att om du till exempel hyr ut halva lägenheten i en månad har du rätt att dra av halva avgiften/hyran.
 • För småhus och ägarlägenhet: extra avdrag på 20 % av hela hyresinkomsten.

Tips! Tänk på att om du hyr ut regelbundet under kortare perioder och olika hyresgäster på ett sätt som liknar hotellverksamhet kan du behöva registrera dig för moms och betala moms.

Du som använt Rottjänster- Har du anlitat en hantverkare kan du ha rätt till ROT-avdrag. Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kr per person och år. ROT-avdrag ger dig skattereduktion för hantverksarbeten med 30 % arbetskostnaden men maximalt 50 000 kr per person och år.

Tips!
Rot- och rutavdrag dras av sist av alla skattereduktioner. Därför måste du ha tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot, annars blir du återbetalningsskyldig. Är ni flera som står som ägare för en fastighet och en av har inte möjlighet att utnyttja avdraget fullt ut eller om en av er inte uppfyller kraven för avdraget, går det att omfördela avdraget mellan er.


Kapital

Räntor – räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion med 30 % på underskottet upp till 100 000 kr. På belopp över 100 000 kr är skattereduktionen 21 %.

Tips! Är ni två låntagare där den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen kan ni fördela om utgiftsräntorna. Ni kan också fördela om räntorna om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kr för att maximalt avdrag ska kunna utnyttjas.

CSN - Det kan vara värt att nämna att du inte kan göra avdrag för CSN-lån.

Räntekompensation - Om du under året flyttat ett lån eller sagt upp ett bundet lån i förtid kan du fått betala en räntekompensation till banken. Denna kostnad har du rätt att göra avdrag för som för en vanlig ränteutgift.

ISK och kapitalförsäkring – Du som har värdepapper på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring behöver inte redovisa försäljningarna alls. Istället beräknas en schablonintäkt som redan är förifylld i deklarationen. Du schablonbeskattas med 0,453 % av värdet på dina tillgångar och siffrorna ska vara förifyllda i och inskickade av din bank eller försäkringsbolag.

Schablonintäkten av en kapitalförsäkring kan inte kvittas mot förluster och utgifter av kapital. Schablonintäkten på ISK kan du kvitta mot en ränteutgift eftersom den tas upp som en intäkt i inkomstslaget kapital på samma sätt som t.ex. en ränteinkomst. Kan du inte kvitta den mot en ränteutgift kommer du i stället att kunna kvitta schablonintäkten mot 70 % av en kapitalförlust på t.ex. aktier eller andra värdepapper. Kvittningen kommer att ske automatiskt i deklarationen.

Försäljning av värdepapper - Du får göra avdrag för 70 % av dina förluster av värdepapper. Avdraget blir totalt 30 % på dessa 70 %, alltså 21 % av hela förlusten. Har du både förluster och vinster i marknadsnoterade värdepapper kvittas de mot varandra till 100 %. I deklarationen fyller du i hela vinsten och hela förlusten och Skatteverket räknar ut kvittar och kvoterar åt dig. Tycker du att det är svårt att beräkna omsättningsbeloppet har Skatteverkets tagit fram särskild beräkningshjälp för detta.

Engångsersättningar - Om du under förra året fått en stor engångsersättning som tex skadestånd, royalty, retroaktiv pension, försäkringsersättning eller avgångsvederlag kan det tillsammans med den övriga inkomsten blir en hög marginalskatt på hela summan. Då kan du ansöka om beräkning av ackumulerad inkomst så att beskattningen av inkomsten sprids ut på 2–10 år. Fördelningen görs över det antal år som pengarna tjänats in. På så sätt finns det en möjlighet till att merparten av inkomsten understiger gränsen för statlig skatt och beskattas med en lägre marginalskatt. Du ansöker om beräkning av ackumulerad inkomst vid Övriga upplysningar på din deklarationsblankett och den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 000 kr. Skatteverket beräknar skatten både på vanligt sätt och enligt reglerna för ackumulerad inkomst och därefter bestäms skatten efter den beräkning som är bäst för dig.

Pensionssparande - Grundregeln är att du inte längre kan göra avdrag för pensionssparande från och med inkomståret 2016. Men du som helt saknar tjänstepension i din anställning eller har inkomst av enskild näringsverksamhet kan göra avdrag för försäkringspremierna respektive inbetalningarna på pensionsförsäkring eller på pensionssparkontokontot. Du får göra avdrag för ditt pensionssparande med högst 35 % av inkomsten. Avdrag kan göras för högst 465 000 kr för inkomståret 2019.

Nytt för i år

Rutavdrag - Rutavdrag ger dig skattereduktion för hushållsnära tjänster (så som städning, snöskottning, barnpassning, flyttjänster med mera) med halva arbetskostnaden men maximalt 50 000 kr per person och år. Rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjdes under 2019 från 25 000 kr per år till högst 50 000 kr per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kr per år i rutavdrag. Eftersom reglerna gäller från mitten av 2019 innebär det för dig som är under 65 år och deklarerar i år:

 • Du kan få rutavdrag med högst 25 000 kr fram till den 30 juni 2019.
 • Du kan få ytterligare 25 000 kr i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kr för hela 2019.

Gåva - Möjligheten att få skattereduktion för gåva var borttagen mellan den 1 januari 2016 och den 30 juni 2019. Från och med den 1 juli 2019 kan du återigen få skattereduktion med upp till 1 500 kr för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare, lista finns på Skatteverket.se. Du måste minst ha gett 200 kr till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle och dessutom måste du ha skänkt minst 2 000 kr under året. För inkomståret 2019 gäller att gåvan måste ha skänkts 1 juli 2019 eller senare.

Hur mycket lägre skatten blir på grund av ett avdrag beror på hur hög skatt du betalar.

För att förstå hur ett avdrag påverkar din slutliga skatt och din skatteåterbäring kommer här ett räkneexempel:   

Anna betalar 30 % skatt på sina inkomster. Anna har betalat 100 000 kr för arbetskostnaden i samband med en renovering av hennes hem. Hon använder sig av ROT-avdraget som ger ett skatteavdrag på 30 % av arbetskostnaden. Det innebär att Anna får göra avdrag med 30 000 kr. Avdraget sänker Annas beskattningsbara inkomster, alltså hennes löneinkomster som ska beskattas, med 30 000 kr. Skatten på de 30 000 kr skulle ha varit 30 %. Eftersom Anna genom avdraget inte behöver betala skatt på de 30 000 kr blir hennes skatteminskning 9 000 kr (30 % av 30 000 kr).

Om Annas löneinkomster hade överstigit gränsen för statlig inkomstskatt hade hennes skatt varit 50 %. Skatten på de 30 000 kr skulle i sådana fall ha varit 50 %. Eftersom Anna genom avdraget inte behöver betala skatt på de 30 000 kr blir hennes skatteminskning 15 000 kr (50 % av 30 000 kr).   

OBS! Deklarera inte för sent
4 maj är sista dagen för att lämna in din privata deklaration. Deklarerar du en dag för sent får du en straffavgift på 1 250 kr. Är du tre månader sen får du betala ytterligare 1 250 kr. Dröjer du fem månader eller längre får du betala ännu en förseningsavgift på 1 250 kr. Totalt kan det bli 3 750 kr i förseningsavgifter. Glöm inte att anmäla ett konto till Skatteverket dit eventuell återbäring ska sättas in.

Anstånd
Om du inte hinner klart med din deklaration i tid kan du begära anstånd på Skatteverkets webbplats eller via telefon. Då får du besked direkt. Skatteverket tar hänsyn till den rådande situationen med corona. Personer över 65 år behöver inte oroa sig för förseningsavgifter eller söka om anstånd enligt Skatteverkets egna uppgifter.  För den som har anstånd är sista dagen att deklarera den 1 juni.

Sharon Lavie

Familjeekonomi
 

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.