17 januari

Privatekonomiska nyheter 2018

privatekonomiska nyheter 20182018 kan bli ett relativt gott privatekonomiskt år för de flesta. De förväntade löneökningarna ligger på 3 procent för kommande året och inflationen är ca 1 procent lägre vilket ger de flesta en reallöneökning i år. Pensionärer och personer med sjukersättning får sänkta skatter. Bolåneräntorna är fortsatt låga även om de sakta kommer höjas under andra halvan av 2018, då Riksbankens prognos visar en höjning av reporäntan från dagens minus 0,5 till minus 0,27 procent.

Låga hyreshöjningar i snitt på under 1 procent och en arbetslöshet som fortsätter att sjunka är andra bidragande orsaker. 13 kommuner kommer höja sina skatter vilket kan resultera i flera hundralappar mindre i månaden för somliga. Prisbasbeloppet höjs i år med 700 kronor till 45 500 kronor. Detta påverkar flera socialförsäkringsförmåner som är knutna till prisbasbeloppet vilket innebär höjning av t.ex. garantipensionen, sjuk- och föräldraförsäkringen m.fl. En sammanfattning av de främsta förändringarna som påverkar din ekonomi kan du läsa nedan.

Pensionärer

Inkomstpension - De flesta pensionärer har inkomstpension, denna kommer att höjas med 1 procent under 2018.

Garantipension - För pensionärsgruppen med sämst inkomst, garantipensionärerna, höjs inkomsten med 1,6 procent. Höjningen för ogifta blir 124 kronor i månaden och landar på 8 076 kronor i månaden och för gifta höjs garantipensionen med 111 kronor till 7 204 kronor i månaden. För dem som har både inkomstpension och garantipension blir höjningen mellan 1,0 procent och 1,6 procent.

Tre förslag ska bidra till att pensionärerna ska få mer pengar att leva för varje månad. Totalt kan dessa tre åtgärder ge dig som är ensamstående pensionär 880 kronor mer i månaden.

Sänkt skatt - kommer gynna 75 procent av pensionärerna. En pension på upp till 17 000 kronor kan ge dig 410 kronor mer att leva på per månad.

Bostadstillägg - Samtidigt höjs bostadstillägget vilket kan ge ett tillskott på upp till 470 kronor för 290 000 pensionärer. Taket höjs från 5000 till 5600 kronor för en pensionär som är ogift och från 2500 till 2800 kronor för dig som är gift. Dessutom höjs ersättningsgraden för dig som har en bostadskostnad under 5000 kronor med en procent till 96 procent.

Höjt äldreförsörjningsstöd och särskilt bostadstillägg - Du som har låg eller ingen pension kan räkna med höjt äldreförsörjningsstöd och särskilt bostadstillägg. Den skäliga levnadsnivån höjs till 5 634 kronor om du är ensamstående och 4 590 kronor om du är gift eller sambo. Skälig bostadskostnad höjs till 6 620 kronor för ogifta och 3 310 kronor i månaden för gifta eller sambos.

Arbetstagare

Statlig skatt - Brytpunkten för att betala statlig skatt 2018 blir 468 700 kronor, vilket blir 39 058 kronor i månaden. Den övre gränsen, de vi kallar värnskatten blir 675 700 kronor vilket blir 56 308 kronor per månad.

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands (SINK) - Är du bosatt utomlands men jobbar i Sverige får du en rejäl skattehöjning. Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25 procent och börjar gälla den 1 januari 2018.

Tjänstebil - Har du en tjänstebil så kommer ett par förändringar att påverka dig. Beroende på vilken bil du kör kan förmånsvärdet justeras upp. Detta påverkas av att fordonskatten inte längre kommer ingå i prisbasbeloppsdelen utan läggas på som en ny post. Miljöbilars förmånsvärde kommer däremot inte ändras och samma regler som gällde innan kommer fortsätta gälla även 2018. Om din arbetsgivare betalar trängselskatt eller broavgift kommer det inte längre ingå i förmånsvärdet för tjänstebil utan skattas separat.

Fackavgift - Från och med 1 juli i år kommer medlemmar i facket som betalar mer än 400 kronor per år i fackföreningsavgift se fram emot en skattereduktion på 25 procent.

Karensdag - De som blir arbetslösa kan få ersättning från sin A-kassa en dag tidigare genom att man tar bort en karensdag. Lagändringen föreslås börja gälla från 2 juli 2018.

Sjuka/aktivitetsersättning

Höjt inkomsttak - Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Detta påverkar sjukpenningen, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Sett till en månadslön höjs taket med 1 896 kronor, från 28 438 kronor till 30 333 kronor.

Sänkt skatt - Skatten sänks och beräknas bli i snitt ca 1 600 kronor lägre per år för personer som fyllt 30 år och som har hel sjukersättning på garantinivå. De som har högsta möjliga ersättning beräknas skattesänkningen bli i snitt ca 2 500 kronor per år från 1 januari 2018.

Höjt bostadstillägg - Får du bostadstillägg eller särskilt bostadstillägg så höjs ersättningen som mest med 470 kronor i månaden från och med 1 januari.

Höjd garantiersättning - Garantiersättningen kommer höjas med 300 kronor för 169 000 personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning från och med 1 juli 2018.

Studerande/studielån

Höjt studiebidrag - Bidragsdelen i studiemedlen höjs med 300 kronor för dig som får en utbetalning för fyra veckors heltidsstudier. Vilket innebär en ökning från 10 172 kronor till 10 472 kronor.

Sänkt ränta - Har du studieskulder så kan du glädjas av att räntan på studielån sänks till 0,13 procent för 2018. Det är 0,21 procentenheter lägre än 2017 års ränta och den lägsta räntenivån någonsin.

Lån för körkort - Långtidsarbetslösa personer mellan 18-47 år ska kunna ta CSN-lån till B-körkort vid godkända trafikskolor från och med 1 september 2018. Tanken är att man under 2019 kommer utvidga möjligheten även till yngre personer (19-20 år) som slutfört en gymnasieutbildning. Det möjliggör för unga och arbetslösa att kunna ta ett körkort och vara mer tillgängliga för arbetsmarknaden vilket i förlängningen även kan påverka ekonomin.

Familj

Höjt barnbidrag - Alla familjer kommer få höjt barnbidrag och studiebidrag (för studier på gymnasienivå) med 200 kronor från och med 1 mars 2018. Studiebidraget kommer börja utbetalas 1 juli och då blir det retroaktiv utbetalning från 1 mars 2018.

Höjt underhållsstöd - Ensamstående föräldrar till barn över 15 år kommer få höjt underhållsstöd i form av 150 kronor extra från 1 januari 2018 och därefter ytterligare 350 kronor extra per månad från och med 1 augusti 2018 vilket ger 2 073 kronor per barn. Ensamstående föräldrar till barn som är 11-14 år kommer få ett extra tillskott i kassan i form av 150 kronor extra per månad vilket ger totalt 1 723 kronor per barn från 1 januari 2019.

Höjda inkomstgränser för bostadsbidrag - Inkomstgränserna inom bostadsbidraget som lämnas till barnfamiljer kommer att höjas. Inkomstgränserna för ensamstående föräldrar ska höjas succesivt under de kommande fyra åren. Från och med 2018 kommer den nya inkomstgränsen landa på 135 000 kronor. Detta ger 133 kronor extra i bostadsbidrag. I de hushåll där två vuxna bor blir inkomstgränsen hälften av föreslagna summan. Förslaget ska gälla från 1 mars 2018.

Bostadsbidrag till föräldrar med växelvis boende barn - Nu kan båda föräldrarna till barn som bor växelvis hos dem ha rätt till bostadsbidrag. Som mest kan den förälder som inte har barnet folkbokfört hos sig få 1 300 kronor för ett barn, 1600 för två barn och upp till 2 100 kronor för tre eller flera barn.

Höjt umgängesbidrag - Föräldrar som inte har sina barn boende hos dem och får umgängesbidrag kommer få mellan 200 till 250 kronor mer i månaden.

Avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven - Avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven gäller för barn som går i årskurserna 6–9 i grundskolan och de som studerar första och andra året på gymnasiet.

Simskola och lovaktiviteter - Kostnadsfria lovaktiviteter för barn mellan 6-15 år och avgiftsfri simskola för barn kommer också erbjudas i kommunens regi.

Sjukvård

Höjt tandvårdsbidrag - En dubblering av tandvårdsbidraget innebär att bidraget höjs från 300 till 600 kronor per år för unga mellan 22 och 29 samt de som är 65 år eller äldre. För de som är mellan 30 och 64 år höjs bidraget från 150 till 300 kronor per år. Detta föreslås gälla från 15 april 2018.

Höjd åldersgräns för gratis tandvård - Åldersgränsen för gratis tandvård för unga höjs upp till 22 år. Screening för livmoderhalscancer, med gynekologisk cellprovtagning, kommer att vara avgiftsfritt från och med 2018.

Bolån

Under 2018 kan vi förvänta oss att räntorna på bostadslån sakta börjar öka. Riksbankens prognos visar en försiktig höjning av reproräntan under andra halvan av 2018, vilket givetvis kommer påverka låneräntorna. Dessutom kommer en skuldkvotsbroms för nya bolån introduceras 1 mars 2018 som innebär att hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera en procent mer än med nuvarande amorteringskrav. Som mest kan du få amortera 3 procent av ditt lån varje år.

Skatter

Naturguidning - Sänkt moms på guidning av naturområden för ökad turism. Momsen sänks från 25 till 6 procent från och med 1 januari 2018 och ska på så sätt locka fler att bedriva naturturism i vårt vackra land.

Skattetillägg vid rättelser på eget initiativ – Ett skattetillägg ska tas ut vid rättelser som görs först två månader efter det att Skatteverket har meddelat om generella kontrollaktioner. Lagen börjar gälla från 1 augusti 2018.

Höjd skatt på ISK- konto och kapitalförsäkring - Skatten på ISK-konto och på kapitalförsäkring styrs av statslåneräntan med ett tillägg på 1 procentenhet. Det innebär en höjning med 0,25 procentenheter från förra året. Gäller från 1 januari 2018.

Bonus- Malus system för nya bilar - Den femåriga skattebefrielsen för nya bilar tas bort och istället införs en ny bonus som ersätter dagens supermiljöbilspremien på 40 000 kr. Som mest kan man få 60 000 kronor i bonus för bilar med noll utsläpp och som minst 10 000 kronor för bilar som släpper ut 60 gram per kilometer. Gasbilar får en bonus på 10 000 kronor. För nya bilar med höga koldioxidutsläpp införs en straffskatt, malus, under de tre första åren. Skatten tas ut beroende på hur mycket utsläpp bilen avger per kilometer och ökar stegvis från 82 kronor till 107 kronor per gram för bilar som släpper ut mer än 95 gram per kilometer. Detta börjar gälla alla nya bilar sålda från och med 1 juli 2018.

Flygskatt - Skatten blir 60 kronor för inrikesresor och resor inom EU, 250 kronor för resor på högst 600 mil utanför Europa, samt 400 kronor för längre resor. Skatten gäller för alla resenärer över 2 år och börjar gälla från 1 april 2018. Skatten kommer att räknas om varje kalenderår och följa konsumentprisindex.

Beskattning av e-cigaretter – En punktskatt införs på e-cigaretter från 1 juli 2018. E-vätskorna beskattas med 2 kronor per milliliter och andra nikotinhaltiga produkter beskattas med 200 kronor per kilogram.

Höjd drivmedelsskatt - Drivmedelskatten räknas upp med Konsumentprisindex (KPI) + 2 procent varje år och det blir ingen skillnad i år. 2018 blir bensinen 30 öre dyrare och dieseln 27 öre dyrare vid pumpen.

Övrigt

Solinvesteringsstödet - Från och med 1 januari 2018 kan du som funderar på att installera solceller få 30 procent av investeringskostnaden i stöd. Kostnader som du kan få stöd för är projektering, material och arbete. Mer information om stöd till solcellsinvesteringar finns på Energimyndigheten.

Elfordonspremie - Som en del av klimatsatsningen införs en elfordonspremie för köp av elcykel eller elmoped. Premien är på 25 % och maximalt 10 000 kronor per fordon. Tanken är att vi ska minska bilresandet och i högre utsträckning välja eldrivna fordon. Du kan ansöka om premien från 1 februari 2018 men bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017.

/Sharon - Familjeekonom

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in på Ikano Bank

Logga in på ditt partnerkort

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.