Ikano Bank SE ombildas till ett svensk publikt aktiebolag

2012-09-25

Ikano Bank SE har beslutat att banken ska ombildas från ett svenskt europabolag till ett svenskt publikt aktiebolag. Ombildningen kommer att ske när godkännande har erhållits av Finansinspektionen och Bolagsverket. Detta förväntas ske i oktober eller november detta år.

För svenska europabolag är euro obligatorisk redovisningsvaluta. Huvuddelen av bankens verksamhet bedrivs emellertid i Sverige med svenska kronor. Användningen av euro som redovisningsvaluta medför därmed en mer komplicerad redovisning än om svenska kronor hade använts. Det medför också svårigheter för banken att mäta det faktiska resultatet av verksamheten. Ombildningen sker för att banken ska kunna ändra redovisningsvaluta till svenska kronor.

Bankens namn kommer att ändras från Ikano Bank SE till Ikano Bank AB (publ) och banken kommer att få ett nytt organisationsnummer. Banken kommer dock fortsätta att vara samma juridiska person som tidigare. Bankens utländska filialer kommer också att byta namn till följd av bankens namnändring. Avtal och tillstånd påverkas inte då banken fortsatt är samma juridiska person som tidigare.