Kundkännedom

Därför måste vi ställa frågor till dig

Har du några frågor kontakta oss på 0476-64 64 26

Information om penningtvätt

Ikano Bank omfattas precis som andra banker och kreditinstitut av penningtvättslagen. Syftet med lagen är att banker ska arbeta för att förhindra att de används för penningtvätt och terrorfinansiering.

I korthet ställer lagen krav på oss som bank att ha god kännedom om dig som kund. Detta innebär till exempel att du måste legitimera dig och svara på frågor både när du blir kund hos oss och när du gör dina bankärenden. Frågorna kan exempelvis handla om varför du vill låna pengar av oss eller vem som kommer att göra insättningar på ditt konto.

För företag är kraven att vi legitimerar den som företräder företaget samt att vi ställer frågor om till exempel företagets verksamhet och ägarförhållanden (vem eller vilka personer som äger eller kontrollerar minst 25 procent av företaget). I de fall vi inte lyckas uppnå den kundkännedom som lagen kräver kan dina möjligheter att använda våra tjänster komma att begränsas.

All information som vi inhämtar från våra kunder behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

Läs mer om penningtvättslagen här

Varför frågar vi om din skatterättsliga hemvist?

Vi är skyldiga enligt lag att fråga kunder om deras skatterättsliga hemvist. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lag som innebär att banker runt om i världen ska samla in och lämna uppgifter om amerikanska personers kapitalinkomster och kapitaltillgångar. Inom OECD och EU har man på liknande sätt kommit överens om en internationell standard för att underlätta automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton mellan olika länder.

På grund av FATCA och arbetet inom OECD och EU har Sverige ingått avtal med andra länder om att utbyta skatteinformation. Det har därför införts svensk lagstiftning som innebär att vi och alla andra svenska banker är skyldiga att fråga om våra kunder har skatterättslig hemvist i något annat land än Sverige. Svenska banker ska också lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om kunder som är amerikanska personer eller har skatterättslig hemvist i något annat land. Uppgifterna ska sedan skickas vidare till USA och andra länder som deltar i utbytet. På grund av den här lagstiftningen måste vi fråga våra sparkunder om deras skatterättsliga hemvist.

Vad är en skatterättslig hemvist?

Skatterättslig hemvist har man normalt i det land där man är skyldig att deklarera sin inkomst. Det kan vara för att man är permanent bosatt i landet eller för att man har någon annan särskild anknytning dit. Reglerna om vad som utgör skatterättslig hemvist skiljer sig åt mellan olika länder. Kunder som är osäkra på om de har skatterättslig hemvist i ett specifikt land bör därför kontakta skattemyndigheten i det aktuella landet eller en skatterådgivare.

Du meddelar enkelt förändringar gällande skatterättslig hemvist och skatteregistreringsnummer genom att skicka in blanketten ”Intygande - skatterättslig hemvist” till oss.

Ladda ner blanketten här

Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton