Kassaflöde – vad är det och varför är det viktigt?

Ett bra kassaflöde är en viktig grundpelare för ett företags möjligheter att nå stabil och lönsam tillväxt. Vad innebär egentligen kassaflöde – och vad påverkas det av? Här hittar du allt du behöver veta om hur kassaflöde fungerar, samt tips och råd kring vad du kan göra för att förbättra kassaflödet i ditt företag. 

 

Vad menas med kassaflöde?

Kassaflöde är ett viktigt nyckelbegrepp inom företagsekonomi och en parameter som direkt påverkar ett företags möjligheter att växa och nå framgång. Enkelt förklarat är kassaflödet alla de in- och utbetalningar som passerar genom en verksamhet under en viss tidsperiod – till exempel en månad eller ett år. Dessa in- och utbetalningar kallas tillsammans för betalningsströmmar.

 

Olika typer av kassaflöde

I ett företag sker flera olika typer av finansiella transaktioner – det vill säga in- och utbetalningar – varför man också skiljer på olika typer av kassaflöden. Man brukar dela upp dem i operativt kassaflöde, kassaflöde från investeringsverksamhet respektive finansieringsverksamhet samt fritt kassaflöde.

 

Operativt kassaflöde

Operativt kassaflöde kallas även för kassaflöde från löpande verksamhet. Det här kassaflödet omfattar alla in- och utbetalningar som hör till din dagliga verksamhet – såsom intäkter från försäljning, löpande kostnader och kortfristiga fordringar. 

 

Kassaflöde från investeringsverksamhet

I det här kassaflödet ingår alla kontanta intäkter och kostnader som rör företagets investeringar. Köper du till exempel in nya maskiner eller investerar i anläggningstillgångar, tillhör de transaktionerna kassaflödet från din investeringsverksamhet.

 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Kassaflöde från finansieringsverksamhet visar alla likvida medel som kommit in eller betalats ut genom exempelvis företagslån, aktieutdelningar, försäljning av värdepapper, avbetalning på skulder och avskrivningar. 

 

Fritt kassaflöde

Fjärde och sista typen av kassaflöde är det fria kassaflödet. Det här kassaflödet är det som återstår av det operativa kassaflödet, efter avdrag för investeringsverksamhet och kapitalkostnader – vilket bland annat inkluderar ränta på företagsobligationer och ränta på lån.

Fritt kassaflöde är ofta det nyckeltal som används vid kassaflödesvärdering av aktiebolag och beslut om exempelvis utdelningar. Detta eftersom det fria kassaflödet är pengar som redan är deklarerade och skattade för, varför aktieägarna är fria att välja vad de vill göra med pengarna. 

 

Positivt vs. negativt kassaflöde

Utöver de fyra olika kategorierna av kassaflöde är det också viktigt att känna till vad positivt respektive negativt kassaflöde betyder. Kassaflödet i sig är alltså de betalströmmar av pengar som flödar in och ut ur bolaget, det vill säga intäkter och kostnader av olika slag. Balansen mellan dessa avgör om du har ett positivt eller negativt kassaflöde, vilket i sin tur är avgörande för hela verksamhetens ekonomi. 
 • Positivt kassaflöde: Företagets intäkter överstiger kostnaderna – det kommer in mer pengar än vad det flödar ut. 
 • Negativt kassaflöde: Kostnaderna är större än intäkterna, vilket resulterar i att bolaget förlorar pengar och går back. Ett negativt kassaflöde kan också uppstå tillfälligt om du till exempel gör en stor investering en månad.

Avgörande för företagets betalningsförmåga och tillväxtmöjligheter

Hur ditt kassaflöde ser ut har en central betydelse för ditt företags ekonomi både på kort och lång sikt. Du måste ha tillräckligt med likvida medel för att kunna täcka dina löpande kostnader, såväl som för att kunna göra investeringar i din kärnverksamhet. Att du gör investeringar är i sin tur viktiga för dina möjligheter att expandera och skapa lönsam tillväxt. 

Har du ett negativt kassaflöde där betalströmmarna ut ur företaget är större än de in, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, är risken stor att det snabbt skapar problem. För att undvika ett sådant läge är det bra att känna till vad som gör ett bra kassaflöde, och vad du själv kan göra för att förbättra ditt kassaflöde – antingen från dåligt till bra, eller från bra till ännu bättre. 

 

Vad gör ett bra kassaflöde?

För att få ett bra kassaflöde behöver du ha en bra balans mellan intäkter och kostnader, där intäkterna förstås är högre än kostnaderna. Allt som skapar ett positivt inflöde av kapital i ditt företag, såsom försäljningsintäkter och om du tar ett företagslån, gör att kassaflödet ökar. Allt som innebär att pengar istället lämnar företaget – till exempel när du betalar fakturor eller amorterar – påverkar ditt kassaflöde negativt, med försämrad likviditet som resultat. 

 

Så kan du förbättra ditt kassaflöde

Vad gäller intäkter och inflöde av kapital är det viktigt att tänka på att det är först när pengar faktiskt kommer in i bolaget som kassaflödet påverkas positivt. Att ha många utestående kundfordringar kan verka bra eftersom det innebär att ditt företag sålt mycket – men så länge de är obetalda har de en negativ inverkan på ditt kassaflöde snarare än en positiv. Faktum är att utestående kundfordringar, framförallt med lång kredittid, är en stor bov bakom dåligt kassaflöde i många större företag och organisationer. Som tur är går det dock att göra något åt det.  

Vill du förbättra ditt företags kassaflöde är factoring ett av de mest effektiva alternativen. Med factoring säljer eller belånar du dina fakturor till oss på Ikano Bank och får betalt direkt av oss istället för att behöva vänta på betalning från kund. Detta innebär att dina kundfordringar kan regleras inom bara ett par dagar efter det att du fakturerat – vilket i sin tur betyder att kassaflödet kommer öka.

Beroende på vilken typ av factoring du väljer; fakturaköp med eller utan regress alternativt fakturabelåning, står ditt företag kvar som fordringsägare eller lämnar över ägarskapet till Ikano Bank. Oavsett vilken metod du väljer gör vi alltid utbetalningar (fakturabelopp minus factoringavgift) inom 1-2 bankdagar efter att vi mottagit fakturorna. Om ditt företag liksom många andra annars har en genomsnittlig kredittid på över 30 dagar, kommer det här att göra stor skillnad för både lönsamhet och tillväxtmöjligheter. 

Företag som vill förbättra sitt kassaflöde kan använda omvänd factoring för att inte behöva ligga ute med kapital för exempelvis materialkostnader tills de fått betalt av kunden.

Läs mer om fördelar med factoring.

 

Upptäck våra smarta företagstjänster – optimera ditt kassaflöde med Ikano Bank

Ikano Bank erbjuder flera tjänster som kan hjälpa dig att effektivt förbättra ditt företags kassaflöde och lönsamhet. Förutom factoring har vi även leasing och säljfinansiering med schyssta villkor, vilka även de är designade för att hjälpa företag och organisationer att bibehålla och förbättra både kassaflöde och likviditet. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt bolag? Hör av dig till oss via mail, telefon eller formulär på hemsidan. 
 

Vanliga frågor om kassaflöde

 • Är kassaflöde och likviditet samma sak?

  Nej, kassaflöde och likviditet är inte samma sak. Kassaflödet visar egentligen bara in- och utflödet av pengar i ett bolag, medan likviditeten visar betalningsförmågan på kort och lång sikt.

 • Hur räknar man ut kassaflöde?

  Fritt kassaflöde kan räknas ut med formeln Operativt kassaflöde (efter förändring i rörelsekapital)-kassaflöde från investeringsverksamheten.

 • Vad är ett bra kassaflöde?

  Ett bra kassaflöde är ett kassaflöde där intäkterna, det vill säga inflödet av kapital överstiger kostnaderna och där företaget som resultat har god betalningsförmåga och investeringsutrymme.

 • Vad är ett kassaflöde?

  Kassaflöde är in- och utflödet av pengar, likvida medel, i ett företag. Ett kassaflöde visar hur mycket som kommer in i form av försäljningsintäkter och kapitaltillskott, och hur mycket som flödar ut till kostnader.

 • Vilka poster ingår inte i kassaflödet?

  I kassaflödet ingår endast poster som inneburit in- och utbetalningar av pengar under den aktuella perioden. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ingår inte, liksom avskrivningar, skatt och nedskrivningar.