16 april 2020

Vårbudgeten 2020

varbudget

Den 15 april presenterade regeringen vårpropositionen som innehåller både förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken men även en uppföljning av det ekonomiska läget och en reviderad prognos för ekonomin de kommande åren.

Hur påverkar detta privatekonomin?
Regeringens åtgärder som påverkar privatekonomin har riktats in på att främst stötta arbetslösa och sjukskrivna genom satsningar på hälso- och sjukvård, utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Dessa åtgärder beräknas öka hushållens inkomster med 3,8 miljarder kronor.  Nedan listas de förslag som kan påverka privatekonomin:

Arbetstagare
Korttidspermittering -  Anställningen tryggas genom att arbetstagare tillfälligt går ned i arbetstid och lön istället för att riskera arbetslöshet. Ett nytt system för stöd vid korttidsarbete presenteras där statens tar tre fjärdedelar av kostnaderna. Det innebär i praktiken att arbetstagaren får behålla mer av sin lön även när arbetstiden minskas. Löneminskningen blir 4, 6 respektive 7,5 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40 respektive 60 procent.  Enligt tidigare regler för statligt stöd vid korttidsarbete delade staten, arbetsgivaren och arbetstagaren på kostnaderna för korttidsarbete. Kostnaderna för korttidsarbete utgörs av den lön inklusive arbetsgivaravgifter som motsvarar arbetstidsminskningen.  Stödet gäller under perioden 16 mars- 31 december 2020  och kan utbetalas under max 9 månader (6+3). 

Dessutom förstärks det systemet tillfälligt genom att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020. Totalt ökas anslaget för denna utgift med 17 miljarder kronor.

Sommarjobb för unga -   För att förbättra ungdomarnas framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och att bidra till sysselsättning förstärks nu kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar med 180 miljoner kronor. Unga kvinnor och män som annars har svårt att hitta sommarjobb eller sysselsättning på egen hand ska prioriteras.

Förlängd tid i nystartsjobb - För att förhindra återgång till arbetslöshet förlängs maxtiden för extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb 12 månader. Förändringen gäller personer som redan har ett sådant beslut som annars skulle löpa ut. 

Gröna jobb inom natur och skogsvård – Skogsstyrelsen får i uppdrag att anställa personer långt från arbetsmarknaden med subventionerad anställning för att utföra enklare arbetsuppgifter inom främst natur- och skogsvårdande skötsel.

Lönegarantiersättning - Antalet konkurser och rekonstruktioner bedöms öka till följd av utbrottet av det nya coronaviruset, vilket innebär att utbetalningar av lönegarantiersättning bedöms öka. Därför tillförs 1,63 miljarder extra för detta ändamål.


A-kassa
Kraven på vem som kan få a-kassa sänks tillfälligt  både vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa. Samtidigt höjs taket och grundbeloppet i a-kassan tillfälligt. Dessutom slopas de sex karensdagarna tillfälligt.

Lättnad i arbetsvillkor – För att fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid ska kunna få ersättning ändras nu kravet på hur länge man måste ha arbetat. Nu räcker det att man har arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader.

Förkortat medlemsvillkor - Det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Tidigare var kravet medlemskap i tolv månader men detta sänks nu till tre under tidsperioden mars-december. Detta gälle även för personer som redan har blivit medlemmar i en a-kassa innan utbrottet av coronaviruset.

Höjt grundbelopp för a-kassa - Om du endast uppfyller arbetsvillkoret men inte är medlem i a-kassan kan du ändå få arbetslöshetsersättning men endast med grundbeloppet. Grundbeloppet höjs tillfälligt till 510 kronor per dag från tidigare 365 kr per dag. Det innebär en tillfällig höjning, för tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021, till motsvarande 11 220 kronor per månad mot tidigare 8 030 kronor.

Höjt tak inkomstrelaterad - Takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 910 till 1 200 kronor per dag. Detta innebär att den högsta möjliga ersättningen höjs så att den som har en månadsinkomst på 33 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 dagarna. Maximal ersättning blir ca 26 400 kr per månad till skillnad från dagens 20 020 kronor.  Efter 100 dagar sker en avtrappning till 760 kronor per dag. Höjningen är tillfällig och gäller för tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021

Avskaffade karensdagar - Karensvillkoret med 6 dagar utan ersättning i början av arbetslöshetsperioden avskaffas tillfälligt och kommer inte gälla för ansökningar om arbetslöshetsersättning under perioden 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021. De slopade karensdagarna ökar den disponibla inkomsten med flera tusen kronor under den första månaden som arbetslös.


Sjukdom
Avskaffad karens vid sjukdom – För att sjuka inte ska gå till arbete på grund av den ekonomiska bördan slopas nu karensavdraget. Det innebär att den som är anställd får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet av Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

Avskaffad karens vid sjukdom för egenföretagare - För egenföretagare som har F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1, så att det tillfälligt även gäller dag 1–14. Det innebär att Försäkringskassan betalar ut ersättning i form av sjukpenning i upp till 14 dagar enligt ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt, oavsett hur lång karenstid du har i vanliga fall. Som egen företagare kan du välja hur många karensdagar du vill ha. Om du inte gör något val har du under vanliga omständigheter automatiskt 7 karensdagar. 

Undantag för intyg från läkare vid sjukdom från dag 8 - Regeringen upphäver tillfälligt kravet på läkarintyg för att avlasta hälso- och sjukvården. Det innebär att den som är sjuk kan fortsätta få sjuklön i maximalt 14 dagar utan läkarintyg.

SmittbärarpenningSmittbärarpenning ska skapa ekonomisk trygghet och betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Med anledning av utbrottet av coronaviruset kan antalet individer som har rätt till smittbärarpenning antas komma att öka och mer pengar tillförs därför detta ändamål. 

Rätt till tillfällig föräldrapenning (VAB) – Om ditt barn är sjukt eller är smittbärare kan du få ersättning för vab om du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn. Du behöver inte längre skicka in ett intyg när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Det gäller oavsett orsaken till ditt barns sjukdom eller smitta. Du kan inte få ersättning för VAB om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra. Regeringen räknar med ökat antal VAB dagar och stärker därför denna post med 1,7 miljarder kronor.

Studenter
Rätt till studiestöd, studiehjälp och studiestartstöd vid ledighet – Studenter som har beviljats något av dessa stöd för studier i Sverige eller utomlands får behålla dessa vid ledighet till följd av åtgärder mot coronaviruset om det innebär att studenten inte kan bedriva sina studier på grund av att skolan inte kan erbjuda utbildning eller andra omständigheter som studenten inte kan råda över. Dessutom ska studielån som en studerande har tagit för varje kalendervecka där utbildningen inte kan genomföras pga. av coronaviruset skrivas av. För avskrivning ska studenten saknat möjlighet att studera minst 50 procent av sina studier.

Fribeloppet för CSN slopas tillfälligt - Fribeloppet för alla som får studiemedel slopas tillfälligt under 2020. På så sätt kan studerande som vill gå in och arbeta i vården, eller andra samhällsviktiga funktioner under coronakrisen göra det utan att oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel till exempel när studierna återupptas.

Ett urval av övriga reformer som regeringen har aviserat

Företagare
Rätt till ersättning för höga sjuklönekostnader - staten tar tillfälligt hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av reglerna för sjuklön och träffas av förslaget. Sjuklön betalas alltså av staten och inte av företagen de första 14 sjukdagarna.

Anstånd inbetalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms – Företag kan skjuta upp inbetalningar av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms för tre månader under perioden januari-september 2020 i längst ett år. Under de första sex månaderna av anståndet kommer en ränta på 1,25 procent tas ut. Därefter läggs det på en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,12 procent per år, eller 1,59 procent under det första halvåret uttryckt som årsränta.

Återbetalning av moms
Moms som redovisas helårsvis - Anståndet  kan beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket.

Moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis - Anstånd kan beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020. Det kan handla om företag som inte har någon försäljning just nu och därför inte har någon moms att begära anstånd för. Då kan de få tillbaka redan inbetald moms för tidigare perioder genom att summan sätts in på skattekontot som en inbetalning. Detta berör ca 241 000 företag som månadsvis redovisning av mervärdesskatt och ca 342 000 företag som redovisar kvartalsvis.

Återbetalning av inbetalade skatter och avgifter
Skatt och avgift som gäller redovisningsperioderna januari–mars 2020 som redan är inbetalt när anståndet beviljas kommer att krediteras på den skattskyldiges skattekonto som en inbetalning. Detta berör ca 253 000 aktiebolag och omkring 27 000 enskilda näringsidkare som har en eller flera anställda.

Periodiseringsfond - Egenföretagare kan få tillbaka inbetald preliminärskatt för 2019. 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på en miljon kronor. Periodiseringsfond innebär att beskattningen av inkomsten kan skjutas upp till ett senare år. Det kan också användas för att kvitta vinster som har gjorts under ett tidigare år med förluster som görs under ett senare år. Denna möjlighet gäller enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Möjligheten att ändra preliminärskattedeklarationen för år 2019 är öppen till och med den 30 juni 2020.

Tillfällig nedsättning av sociala avgifter - Arbetsgivaravgifterna sänks under fyra månader mellan 1 mars och 30 juni 2020. Företagen behöver endast betala ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under den aktuella perioden. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Som mest kan arbetsgivare få en lättnad med 636 000 kronor. 

Nedsättning av egenavgifterna - Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag får en motsvarande sänkning av de sociala avgifterna genom att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften (10,21 procent) ska betalas på överskott upp till 100 000 kronor under 2020. Om överskottet är högre ska alla avgifter (28,97 procent) betalas på den del som överstiger 100 000 kronor. Sänkningen görs automatiskt vid beräkning av den slutliga skatten.

Sänkta fasta hyror för utsatta branscher – Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster i dessa utsatta branscher  (se nedan vilka dessa är) under perioden 1 april till 30 juni kommer att kunna få ersättning för att kompensera en del av nedsättningen. Maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran kan fås tillbaka, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Aktuella branscher är sällanköpshandel, hotell och logiverksamhet, restaurang, butikshandel samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård.

Maxtiden för stöd till start av näringsverksamhet förlängas från sex till tolv månader 

Möjlighet att lägga företag vilande under 2020 – För att ha rätt till a-kassa måste en företagare sälja företaget (eller sin del av det) eller lägga företaget vilande. Är företaget vilande får inte någon som helst verksamhet fortsätta i företaget. Tar företagaren upp verksamheten igen efter en tid med arbetslöshetsersättning behöver det vanligtvis gå minst fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras. I år görs ett undantag med anledning av coronaviruset vilket innebär att om ett uppehåll görs i verksamheten under 2020 ska det inte tas med i bedömningen vid prövningen av femårsregeln. Detta gäller både vid prövning som görs under detta år men även eventuella prövningar i framtiden.

Krediter och lån till företagare
Almi Företagspartner AB (Almi) - Almis arbetar med att utveckla och finansiera små och medelstora företag i hela landet och erbjuder företag marknadskompletterande finansiering. För att Almi ska kunna möta en ökad efterfrågan på finansiering förstärks bolagets kapacitet för utlåning med 3 miljarder kronor.

AB Svensk Exportkredit (SEK) – SEK ska tillhandahålla finansiering av svensk export. Svensk Exportkredits  låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.

Exportkreditnämnden (EKN) - EKNs möjliggör för företag att finansiera exportaffärer. Den senaste tidens oväntade omvärldsförändringar har ökat behovet av garantier för exporterande företag. Där utökas EKNs tak för kreditgarantier till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.
Statliga kreditgarantier för lån till företag - 100 miljarder kronor i kreditgarantier beviljas för lån under perioden 1 april 2020 t.o.m. 30 juni 2020 till i första hand små och medelstora företag, som på grund av det nya coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, men som i övrigt bedöms vara livskraftiga. Företagen ska ha sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige. Garantier ges för lån med löptid upp till tre år och gäller under lånets hela löptid. Lånet ska inte ha amorteringskrav upp till 12 månader men kan vara amorteringsfritt under lånets hela löptid. Uppskov får ges för kapitalisering av ränta  upp till de första 12 månaderna, vilket betyder att räntan belastas lånet från start, men behöver inte betalas in förrän efter 12 månader.


Stöd till specifika branscher
Flygbranschen - Fem miljarder kronor i kreditgarantier beviljas för lån till flygföretag (varav 1,5 miljarder specifikt  till SAS) som den 1 januari 2020 hade ett svenskt tillstånd att bedriva kommersiell verksamhet inom luftfart. Kreditgarantierna får endast ges till företag som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige.

Stöd till lokal journalistik – Efterfrågan på nyheter väldigt stor och vikten av tillförlitlig journalistik tydlig. Mediestödet förstärks permanent på 200 miljoner kronor per år, från och med i år. Detta för att motverka betydande konsekvenser för medier i hela landet bland annat till följd av minskade annonsintäkter. För att hantera den mest akuta krisen avsätts 150 miljoner kronor för ett tillfälligt nytt distributionsstöd under tre månader. Stödet omfattar alla tryckta nyhetstidningar. Resterande 50 miljoner kronor ska fördubbla stödet för bevakning av geografiska områden med svag eller obefintlig journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar.

Stöd till idrott och kultur - Verksamheter inom kulturen som förlorar intäkter till följd av Folkhälsomyndighetens riktlinjer som begränsar offentliga tillställningar och allmänna beteendeförändringar som även påverkar mindre evenemang  ska kunna få stöd.  Storlek och organisationsform spelar inte någon roll för att kunna få stöd. Statliga institutioner omfattas inte. Totalt finns 500 miljoner kronor avsatt för detta.

Samma summa, 500 miljoner kronor, kommer att ges verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Det kommer gå till föreningar som organiserar idrottsevenemang, så som större cuper, motionslopp eller matcher på elitnivå.

Miljö
Förlängt stöd till produktion av biogas - Biogasen har en central roll i omställningen till en cirkulär och fossilfri ekonomi i Sverige. Det kan också bidra till en ökad självförsörjning av drivmedel. En stor del av råvarorna kommer från lantbruket och livsmedelskedjan, som har en viktig roll för att även kunna öka produktionen av biogas. Stödet ges till företag som bygger en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad biogas eller som bygger en uppgraderingsanläggning eller en anläggning för att hantera rötrester. För att stöd kan lämnas för resterande del av 2020 kommer 120 miljoner kronor avsätts till produktionen av biogas avsedd för transportsektorn.

Åtgärder för värdefull natur inom naturvård, friluftsliv och biologisk mångfald skapar sysselsättning över hela landet genom t.ex. skötsel av naturreservat, upprustning av det statliga ledsystemet och bekämpning av invasiva främmande arter. 39 miljoner extra tillförs detta ändamål.

Stöd till solceller utökas med 200 miljoner kronor för att fler ska kunna ansöka om och beviljas stöd.

Välfärden
Kommuner och regioner ska kompenseras för extraordinära kostnader inom hälso- och sjukvården i samband med coronaviruset. Det kan till exempel handla om högre kostnader för personal, högre kostnader för att säkra bemanningen av 1177 Vårdguiden, laboratorieanalyser, extra materielåtgång och smittspårning med mera. Anslag ökas med 4,4 miljarder kronor.

359 miljoner extra tillförs regionerna för att täcka läkemedelsförmånerna

Kommuner och regioner får ett tillskott på totalt 20 miljarder kronor i generella statsbidrag i år, för att stärka kommunerna och regionernas förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik. Anslaget ska fördelas med 70 procent till kommunerna och 30 procent till regionerna. Pengarna fördelas proportionellt utifrån befolkningsmängd, dvs. lika mycket i kronor per invånare.

Statens Bostadsomvandling AB, Sbo får ett tillskott på 300 miljoner kronor, för att möta behovet av bostäder för äldre. Sbo har uppdraget att tillsammans med kommuner omvandla befintliga fastigheter till tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre. Omvandlingarna som Sbo gör minskar kommunernas kostnader för äldreomsorg och skapar en positiv utveckling på den lokala bostadsmarknaden.

Utbildning
Flera satsningar görs för att öka utbildningsplatser och tillgängligheten till utbildning. Det gäller så väl högskola och universitet, yrkeshögskola, yrkesvux som folkhögskolan. Det nämns bland annat sommarkurser, basår, distansundervisning och så kallade mooc (massive open online courses), som är avgiftsfri och öppen för allmänheten.

Övrigt
Stöd till våldsutsatt kvinnor och barn - Civilsamhällesorganisationer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer får 100 miljoner extra. Dessa grupper riskerar att hamna i en särskilt svår situation på grund av det nya coronaviruset. När mer tid tillbringas hemma riskerar vardagen dessutom att förvärras för barn och unga som far illa i sin hemmiljö liksom för vuxna som utsätts för våld av närstående, inklusive de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Isolering kan medföra en längre tid utan avbrott tillsammans med våldsutövare samt att tillgång till stödinsatser försvåras.

 

Sharon Lavie

Familjeekonomi


Logga in

Välj vilken tjänst du vill logga in på:

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.