25 april

Så påverkar ändringarna i vårbudgeten dig

barnspar

Den 16 april överlämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition och förslag till ändringar i årets budget till riksdagen. Förslagen i vårändringsbudgeten uppgår till 9,6 miljarder kronor extra utöver de som antogs i höstas. Regeringen satsar brett, ändringarna berör allt från hälso- och sjukvården som får nästan en miljard extra, till rättsväsendet där polisen får ett tillskott på 200 miljoner kronor. Det största tillskottet, 5,5 miljarder kronor, går till posten migration som bland annat ska täcka de kostnader som kommunerna haft för tidigare mottagande av asylsökande. Men endast ett fåtal av förslagen har en påverkan på den enskildes plånbok. Här kommer en huvuddragen av alla förslag.

 

Vård och omsorg, 970 miljoner

Hälso- och sjukvård, 600 miljoner
Pengarna är avsedda för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården, korta köerna och anställa vårdpersonal inom bristkompetenser. Det talas om förstärkning under sommaren, mobila team i primärvården för en snabbare vård nära medborgaren samt arbete i vårdteam med flera olika professioner. Dessutom ska landstingen kunna använda en del av pengarna till att behålla erfaren personal efter 65 års ålder.

Trygghet för äldre, 350 miljoner kronor
För att skapa trygghet för äldre ska det satsas på välfärdsteknik som trygghetslarm så att personer med funktionsnedsättning och äldre ska kunna vara mer delaktiga och självständiga. Pengarna ska även användas till att utveckla de tekniska möjligheterna så att man tex ska kunna vårdplanera via videokonferens.
Socialstyrelsen får extra 10 miljoner för att öka förutsättningarna för att snabbare kunna validera utländska vårdexamina. Dessutom tillförs pengar för att kunna genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen om lagstiftningen och de verktyg som finns för samverkan mellan sjukvården och omsorgen.

Bidrag för läkemedelsförmåner, 1,15 miljarder
Kostnaderna som landstingen har för läkemedelsförmånerna överskrider de förväntade. Statsbidraget behöver därför ökas på ordentligt.

 

Rättsväsendet, 467 miljoner

Polisen, 200 miljoner
Polisen får extra pengar för att köpa in skyddsutrustning, vapen och ytterligare utrustning till Nationella bombskyddet. Poliser i yttre tjänst ska få kroppsburna kameror s.k. Body Cams. Tanken är att det ska förbättra arbetsmiljön för poliserna men även bidra till ökad lagföring av personer som begår brott. Dessutom ska pengarna användas till att stärka kompetensen och utredningsförmågan av sexualbrott.

Rättsliga biträden, 200 miljoner 
Ökad måltillströmning till domstolarna ökar behoven av olika rättsliga biträden. Pengarna ska täcka kostnader för offentliga försvarare, målsägandebiträden, rättshjälpsbiträden och offentliga biträden. 
Brottsoffermyndigheten och Sveriges domstolar 20 miljoner (10 miljoner var)
Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av den nya sexualbrottslagstiftningen. Domstolarna ska vara behjälpliga i arbetet.

Försvar och samhällets beredskap, 104 miljoner

Försvarsmakten, 104 miljoner
Pengarna ska specifikt förstärka cyberförsvarsförmågan för att förhindra främmande makter att få tag på kritisk digital civil och militär infrastruktur.

 

Skatt och Tull, 79 miljoner 

Tullverket, 72 miljoner
Regeringen vill stärka Tullverkets förmåga att stoppa in- och utförsel av illegala varor. 52 miljoner kronor ska användas för att köpa in teknisk utrustning. 20 miljoner kronor ska användas till att kontrollera att korrekta skatter, tullar och avgifter betalas på privatimporterade varor. Tullverket ska också presentera en elektronisk lösning för att förenkla för privatpersoner att betala moms på privatimport.

Skatteverket, 7 miljonerEtt tillskott på 7 miljoner kronor ska ge Skatteverket möjlighet att genomföra oanmälda kontroller av personalliggare. Från den 1 juli utökas de verksamheter som kräver personalliggare och kommer då även att omfatta fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet och kropps- och skönhetsvårdsverksamhet.

 

Migration, 5,5 miljarder

Ersättning för tidigare kostnader, 4,9 miljarder kronor
Den största enskilda posten går till att ersätta till kommuner för tidigare kostnader för mottagande av asylsökande. De ansökningarna om ersättning för ensamkommande asylsökande barn och unga landar på ett högre belopp än beräknat. 

Offentligt biträde i utlänningsärenden, 335 miljoner
Utgifter till offentliga biträden och tolk i utlänningsärenden har dels överskridits under 2017 och beräknas bli högre än vad som beräknades i den ursprungliga budgeten på grund av att andelen ärenden har ökat.

Stöd till kommuner för ensamkommande ungdomar, 200 miljoner kr
Ett nytt stöd till de kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar. Pengarna kommer fördelas automatiskt mellan kommuner där ensamkommande unga som inte har flyttat till ett anläggningsboende bor efter 18-årsdagen.

 

Jämställdhet och nyanländas etablering, 70 miljoner 

Insatser för föräldralediga, 15 miljoner
Flera kommuner erbjuder i dag anpassade lösningar så att föräldralediga kan delta i insatser i svenska, exempelvis språkträning i anslutning till öppen förskola. Behovet av olika insatser som främjar etablering i arbets-och samhällslivet anses fortsatt stort och pengarna ska även användas för uppsökande verksamhet.

Kvinno- och tjejjourer, 50 miljoner
Regeringen vill stärka kvinno- och tjejjourernas arbete med att ge stöd och skydd till kvinnor som utsatts för våld. Pengarna ska användas för att utveckla arbetet med rådgivning, samtal och att följa med eller på annat sätt stödja kvinnor och tjejer i sina kontakter med myndigheter. Även insatser för att förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor ingår i arbetet. 

Jämställdhet på flera språk, 5 miljoner
Pengarna ska användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för fortsatt utveckling av den digitala plattformen Youmo.se. Där sker informationsinsatser på flera språk rörande jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa samt reproduktiva rättigheter riktade till nyanlända och andra ungdomar.

 

Kultur, 25 miljoner 

Filmstöd till mindre biografer, 15 miljoner
Stödet är till mindre biografer och filmfestivaler i främst glesbygden och på mindre orter. Syftet är att stötta mångfald av aktörer som sprider och visar film runt om i landet

Kultur för barn och unga, 10 miljoner
Statens kulturråd får ett tillskott för att nå breda och nya målgrupper bland barn och unga i hela landet. Syftet är att barnen ska kunna ta del av kultur och konst och öka möjlighet till skapande.

 

Ungas fritid, 60 miljoner 

Fritidsgårdar, 50 miljoner
Det finns behov av att skapa mötesplatser för unga för en meningsfull fritid. Detta kan uppnås genom att öka tillgängligheten, till exempel utöka öppettiderna, inte minst under sommaren och öka kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet för ungdomar runt om i landet. Pengarna ska användas för insatser på området.

Ungas idrott, 10 miljoner
Ökat stöd till barn- och ungdomsverksamheten inom idrotten för att fler barn ska delta. Stödet fördelas av Riksidrottsförbundet, som just nu genomför en översyn av hur dessa medel fördelas, bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

 

Skolan, 50 miljoner

Förskola - 50 miljoner
Investeringen görs att främja mer läsning och fler böcker i förskolan. Statens kulturråd kommer att få i uppdrag att genomföra satsningen.

 

Arbete och studier- unga, 100 miljoner

Sommarjobb till ungdomar, 100 miljoner
Syftet är att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden och ge dem erfarenheter och kontakter inför det kommande arbetslivet. För att öka antalet sommarjobb för de som gått ut 9an och första och andra året på gymnasiet, ska kommunerna använda pengarna för att skapa dessa sommarjobb tillexempel inom äldreomsorg och förskola.

 

Arbete och studier- vuxna, 475 miljoner

Ökat deltagande i vuxenutbildning, 50 miljoner
Deltagandet i studier med studiestartstöd ökar inte i den takt som önskas. Därför krävs insatser för att fler personer som är i behov av vuxenutbildning ska kunna påbörja studier.

Ökad samverkan, 15 miljoner
Arbetsförmedlingen och Skolverket har fått ett uppdrag att samverka för att få fler arbetssökande att övergå till utbildning. 

Uppsökande och studiemotiverande verksamhet bland utrikes födda kvinnor, 10 miljoner
Syftet är att rekrytera fler utrikes födda kvinnor till studieförbundens insatser.

Utökat anslag till arbetsförmedlingen för extratjänster inom offentlig sektor, 400 miljoner 
Antalet extratjänster har ökat i större utsträckning än vad som bedömdes i ursprungliga budgeten. Extratjänster är arbeten i offentlig verksamhet eller en ideell förening som erbjuds en person som är ny i Sverige eller som har varit arbetslös en längre tid.  Pengarna ska gå till Arbetsförmedlingen för utbetalning av  ekonomiskt stöd för anställning av dessa personer.

 

Insatser i svenska, 85 miljoner

Kvalitetshöjande insatser inom svenska för invandrare (SFI), 60 miljoner
För att öka kunskaperna i svenska och därmed chanserna till arbete föreslår regeringen att ytterligare 60 miljoner kronor läggs på i insatser för att fler ska lära sig svenska. 

Svenska från dag ett, 20 miljoner
Fler asylsökande ska få möjligheten att stärka sina samhälls- och språkkunskaper från dag ett. Syftet är att underlätta för en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

 

Byggande, 110 miljoner

Byggbonus, 95 miljoner 
Byggbonusen har bidragit till ett ökat engagemang och snabbare insatser för fler bostäder i ett stort antal kommuner. För att ytterliga stimulera byggandet utökar regeringen byggbonusen. 

Snabbare handläggningstider av investeringsstöd hos Länsstyrelserna, 15 miljoner
På grund av högt söktryck på investeringsstöd för hyresrätter och bostäder behöver Länsstyrelserna mer resurser för att handlägga och administrera stödet. Pengarna alltså till administrationskostnader och inte till direkt byggande, men förhoppningsvis kan snabbare handläggning resultera i fler bostäder.

 

#MeToo, 100 miljoner 

Förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen, 25 miljoner
För att stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet mot sexuella trakasserier tillför regeringen i vårbudgeten 10 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket för informations- och utbildningsinsatser med stöd till arbetsgivare.  Dessutom går 15 miljoner kronor till de regionala skyddsombuden på arbetsplatserna under 2018.

Socialtjänsten, 25 miljoner
För att öka kunskapen och beredskapen inom socialtjänsten ska utbildningsinsatser genomföras i syfte att motverka våldsproblematik.

Förebygga sexuella trakasserier i skolan, 50 miljoner 
Det finns ett behov av att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan genom kompetensutvecklingsinsatser.

 

Miljö, 499 miljoner 

Elfordonspremien, 45 miljoner
Premien som introducerades i höstas utvidgas till att även inkludera eldrivna utombordsmotorer till båtar. Pengar kan sökas retroaktivt från 12 april 2018.

Utökat solcellsstöd, 170 miljoner
Pengarna ska användas både till att minska köerna för ansökan om solcellsstöd och som nya medel som kan sökas av företag och privatpersoner som ska installera solceller.

Metangasreduceringsstöd, 270 miljoner
Stöd till jordbruket för att stärka konkurrenskraften i den svenska biogaskedjan.

Internationella klimatinvesteringar, 10 miljoner
Företag som klimatkompenserar kan söka statsbidrag av dessa pengar. Pengarna ska också användas till de administrativa kostnader som hanteringen av ansökningarna.

 

 

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in på Ikano Bank

Logga in på ditt partnerkort

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.